2018. június 23., szombat 08:18
Köszöntjük Zoltán nevű kedves látogatóinkat!

Hírek

Keresés:   

TÁJÉKOZTATÁS a szociális célú tüzelőanyag támogatás igénylésének feltételeiről

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Pánd Község Önkormányzata a 2016. szeptember 26-án meghozott képviselő-testületi döntése alapján, tűzifa vásárlásra nyújtott be igényt. A pályázat szerint benyújtott igény elbírálását követően Pánd község 56 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlására kapott vissza nem térítendő támogatást.

Fentiekre tekintettel lehetőségük van a téli fűtésproblémák enyhítését célzó tűzifa támogatásra kérelmet benyújtani.

A kérelem benyújtásának határideje: 2016. december 14. (szerda) 16.00 óra

A szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló 15/2016. (XI.28.) Kt. rendelet alapján a

támogatásra jogosult

  • az a szociálisan rászoruló személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének a 200%-át (57 000.-Ft), egyedül élő esetében az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének a 250%-át (71 250.-Ft).

Az elbíráláskor előnyben kell részesíteni, azt a szociálisan rászoruló személyt, aki az 1993. évi III. tv. szerint

  • aktív korúak ellátásában, vagy időskorúak járadékában, vagy települési támogatásban (rendszeres) részesül, vagy

  • aki a háztartásában a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

Támogatásra a fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező család jogosult.

A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy lakott ingatlan vonatkozásában több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5m3 keménylombú tűzifa, mely a benyújtott kérelmek számától függően alakul.

Kérelmeket a fenti rendelet 1. számú mellékletén, a kérelem formanyomtatványon (kitöltve, aláírva) a szükséges igazolásokkal egyetemben lehet benyújtani a Pándi Polgármesteri Hivatal (2214 Pánd, Fő út 84.) szociális ügyintézőjénél ügyfélfogadási időben.


Pánd, 2016. november 29.

Szőke Renáta s.k.
jegyző